Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on Delicious Share on Reddit Share via e-mail

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

Waqt Seduta Generali li nzammet nhar il-Gimgha 24 t’ April 2015 gie mahtur is-Sur Joseph Piscopo bhala President gdid tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni.  Dan wara li ghal dawn l-ahhar tlett xhur il-Kumitat kien immexxi mill-Agent President is-Sur Emanuel Magri.  Issa is-Sur Magri ser iservi bhala membru tal-Kumitat Centrali flimkien mal-membru l-gdid s-Sur Joseph Bezzina.


Joseph Piscopo gradwa bhala accountant fis-sena 2003 mill-Universita’ ta’ Malta u din is-sena kiseb Masters fil-finanzi mill-Universita’ Heriott Watt ta’ Edinburgh.  Ilu nvolut fis-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni sa mis-sena 1996, fejn kien beda jitghallem il-klarinett taht is-Surmast prezenti  John D. Zammit.  Ghal diversi snin kien attiv fis-Sezzjoni Zghazagh, fil-Kumissjoni Banda u fis-Sezzjoni Armar.  Barra minn hekk serva ukoll f’diversi karigi fil-Kumitat Centrali, fosthom bhala Delegat tal-Banda, Assistent Kaxxier u PRO.President Gdid ghas-Socjeta’ Filarmonika L-UnjoniF’isem il-membri kollha tas-Socjeta’ nawguraw lil President il-gdid u lil membri kollha tal-Kumitat kull success fil-hidma taghhom b’risq is-Socjeta’ L-Unjoni. Is-Socjeta’ tirringrazzja wkoll lis-Sur Emanuel Magri tal-hidma tieghu bhala Agent President u lil Dr Noel Camilleri li ghal serva ghal erbatax-il sena bhala President.