Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on Delicious Share on Reddit Share via e-mail

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

Programm tal-Festi Esterni organizzati

mis-Soċjeta Filarmonika L-Unjoni f’ġieħ

Sant’Andrija AppostluIl-Ġmgha 17 ta’ Ġnju

8.00pm    Ikla tradizzjonali tal-festa għll-membri u l-familjari kollha fi Triq Sant’Andrija.It-Tnejn 27 ta’ Gunju

Hrug tal-Istatwa Titulari min-nicca


6.30pm   Il-Kumitat Centrali flimkien mal-membri tas-sezzjonijiet kollha tas-Socjetà jiehdu sehem f’korteo bis-sehem tal-Ghaqdiet kollha tal-parrocca u l-kleru li jibda minn quddiem l-istatwa ta’ Sant’Andrija fi Triq il-Karmnu u jispicca fil-Knisja Parrokkjali.


7.00 p.m.  Membri tal-Kumitat Centrali flimkien mas-Sezzjonijiet kollha jattendu ghal quddiesa kantata gewwa l-Knisja Parrokkjali.


8.00 p.m.   Il-Banda L-Unjoni tilqa’ l-istatwa ta’ Sant’Andrija fil-hrug taghha minn nicca bid-daqq ta’ l-innijiet popolari. Wara jibda marc li jghaddi minn Pjazza Sant’Andrija ghal Triq Dun Pawl, Triq San Gorg, Triq San Guzepp, Triq il-Parocca, Misrah tal-knisja, Triq San Pawl, Triq ir-Rixtellu, Triq l-Ahwa Vassallo, Triq Wied il-Knejjes, Triq il-Karmnu, Triq G. Trigance, Triq C. Decandia, Triq G. Zahra, Triq Sir U. Mifsud, Triq Sant’Andrija u Pjazza Sant’Andrija.  It-Tlieta 28 ta’ Gunju

8.00pm   Riceviment moghti mill-Kumitat Centrali lill-mistednin distinti, Kleru, Kunsill Lokali, Ghaqdiet, membri, benefatturi, partitarji u hbieb tas-Socjeta’.  Issir l-inawgurazzjoni u t-tberik tal-pittura l-gdida go wahda mis-swali principali tal-kazin.  
Il-Hamis 30 ta’ Gunju

It-Tieni Tridu


8.30 p.m.     Il-Banda L-Unjoni tesegwixxi programm muzikali fuq il-plancier artistiku fi Pjazza Sant’ Andrija taht id-direzzjoni tas-Surmast Direttur John D. Zammit F.V.C.M.


10.15 p.m.   Marc brijuz mill-Banda L-Unjoni li jibda minn Triq Sant’Andrija u jkompli ghal Pjazza Sant’Andrija, Triq Dun Pawl, Triq San Gorg, Triq Sant’Andrija u Pjazza Sant’Andrija fejn isir it-tlugh ta’ l-istatwa ta’ Sant’ Andrija fuq il-pedestall, fost il-ferh tal-partitarji.Is-Sibt 2 ta’ Lulju

Lejlet il-Festa


8.45 p.m.   Il-Banda L-Unjoni tibda marc brijuz li jibda minn Triq Sant’Andrija u jghaddi minn Pjazza Sant’Andrija, Misrah tal-Knisja,Triq San Guzepp, Triq San Gorg, Triq Dun Pawl, Triq il-Gdida, Triq Sant’ Andrija u Pjazza Sant’Andrija, fejn isir it-tlugh uniku ta’ l-istatwa ta’ l-Anglu, simbolu tal-martirju u l-glorja ta’ Sant’Andrija Appostlu, fost il-ferh u l-briju tal-partitarji.Il-Hadd 3 ta’ Lulju

Jum il-Festa


8.30 a.m.  Membri tal-Kumitat Centrali u s-Sezzjonijiet kollha tas-Socjeta’ Filarmonika L-Unjoni jattendu ghall-Koncelebrazzjoni Solenni ta’ nhar il-festa gewwa l-Knisja Parrokkjali.


10.30 a.m.   Il-Banda L-Unjoni tferrah lil Halluqin bil-marc popolari ta’ filghodu li jghaddi minn dawn it-toroq: Triq Sant’ Andrija, Pjazza Sant’ Andrija, Misrah il-Knisja, Triq San Guzepp, Triq il-Parrocca, Triq il-Habaq, Triq id-Dokkiena, Triq San Pawl, Triq ir-Rixtellu, Triq il-Karmnu, Pjazza Sant’ Andrija, Triq Dun Pawl, Triq San Gorg u Triq Sant’ Andrija.


6.30 p.m.   Il-Banda 12th May ta’ Haz-Zebbug tibda marc minn Triq Sant’ Andrija ghal Pjazza Sant’ Andrija, Misrah tal-Knisja, Triq San Guzepp, Triq San Gorg, Triq Sant’ Andrija u jintemm fi Pjazza Sant’ Andrija.


7.15 p.m.    Il-Banda 12th May takkumpanja l-hrug tal-purcissjoni minn fuq il-plancier fi Pjazza Sant’Andrija, waqt li tilqa’ l-istatwa titulari ta’ Sant’ Andrija fil-hrug taghha mill-Knisja Parrokkjali bid-daqq ta’ l-innijiet ta’ Mro. Gaetano Grech u Mro. Angelo Pace bis-sehem tal-Coro Bel Canto.  Wara, l-istess banda tesegwixxi programm muzikali fuq il-plancier taht id-direzzjoni ta’ Mro. Herman Farrugia Franz.


10.00 p.m.   Il-Banda 12th May issellem lil Sant’Andrija hekk kif jasal fil-pjazza ewlenija bid-daqq tal-Inno Sant’Andrea, kompozizzjoni tas-Surmast Orlando Crescimanno (1912).


10.30 p.m.   Il-Banda 12th May takkumpanja d-dhul tal-purcissjoni u ssellem il-vara ta’ Sant’Andrija hekk kif tiddahhal lura fil-Knisja Parrokkjali bid-daqq tal-innijiet minn fuq il-plancier fi Pjazza Sant’Andrija.


Wara, il-Kumitat flimkien mal-membri tal-Ghaqda tan-Nar Sant’Andrija fi hdan is-Socjeta’ taghna ikunu prezenti fil-knisja sabiex iroddu hajr lil Alla u lil Sant’Andrija wara li l-festa tkun ghaddiet b’wicc il-gid.


11.15pm   Il-Banda L-Unjoni taghlaq il-festa bil-marc tan-nar tul Triq Sant’Andrija