Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on Delicious Share on Reddit Share via e-mail

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

Wara l-istagun tal-festi … aktar impenji ghall-Filarmonika L’Unione


Kull bidu fih it-tmiem! U hekk nistghu nghidu wkoll ghall-istagun sabih tal-festi li ghal sena ohra rega’ offra vettrina mill-isbah ta’ tradizzjonijiet religjuzi u kulturali li pajjizna sar tassew rinomat ghalihom.  


Sehem il-Banda fil-festi


Il-festa titular f’gieh Sant’Andrija Appostlu ta’ din is-sena regghet kienet success minn kull lat.  Minkejja li ma nharaqx nar minhabba c-cirkostanzi li nqalghu, xorta wahda kellna festa sabiha u kbira kif isir ta’ kull sena bis-sehem shih tas-Socjeta’  L’Unione u l-frieghi kollha fi hdanha.  Sehem il-Banda kien ukoll ta’ success, kemm waqt il-programm muzikali fuq il-plancier artistiku fil-pjazza ewlenija tar-rahal, kif ukoll waqt il-marci li gew organizzati din is-sena.   Mijiet ta’ nies honqu l-pjazza u t-triq principali, fejn assistew mill-qrib ghall-ispettakli li ggib maghhom din l-okkazjoni ta’ ferh u briju.  Bla ebda dubju, l-attrazzjoni principali ta’ kull sena jibqa’ dejjem it-tlugh trijonfali tal-Anglu, simbolu tal-Martirju u l-Glorja ta’ Sant’Andrija.  Dan jigbed lejh folol ta’ nies huwa sinonimu mas-Socjeta’ taghna u l-festa taghna.  

Hekk kif ghaddiet il-festa, sehem il-Banda L’Unione ma waqafx hawn.  Il-Banda taghna kieent impenjata bi tlett servizzi muzikali ohra; f’Hal Kirkop ghall-festa titular ta’ San Leonardu, fiz-Zurrieq ghall-festa titular ta’ Santa Katarina V.M., u gewwa l-Belt Senglea ghall-festa tal-Vitorja.  F’dawn l-okkazjonijiet kollha, il-banda tat prestizzjoni mill-aqwa u giet imfahhra tassew minn kulhadd.


Il-hidma tkompli


Nistghu nghidu illi fil-gimghat li gejjin, il-Filarmonika L’Unione ser tkun impenjata bis-shih b’ghadd ta’ progetti muzikali li zgur illi ser jaghmlu gieh lis-Socjeta’.  Fil-fatt diga’ bdew il-preparamenti sabiex tigi rrekordjata Compact Disk b’sett ta’ marci funebri.  Is-Socjeta’ taghna hija rinomata tassew ghall-kollezzjoni sabiha ta’ marci funebri li ghandha fl-arkivji taghha u ghalhekk tassew ikun xieraq illi minn zmien ghal zmien tohrog Compact Disk ta’ dan il-generu.  Din ser tinkludi fiha kemm marci miktuba ricentament kif ukoll marci antiki li jmorru lura sahansitra ghall-ahhar tas-seklu dsatax.


Barra minn hekk, il-Banda L’Unione ser tkun qed tipprezenta kuncert ghall-familja kollha f’Dicembru li gej, bis-sehem tal-aljievi tas-Socjeta’ taghna.  Dan ser jinkludi fih muzika leggera kif ukoll b’tema natalizja.  Ma jonqsux ukoll xi servizzi muzikali ohra li jinqalghu minn zmien ghal zmien, fosthom sehem il-Banda fl-attivita’ organizzata mill-Kunsill Lokali lejn l-ahhar ta’ Settembru.


Izda bla dubju ta’ xejn, l-akbar impenn muzikali li s-Socjeta’ L’Unione dahlet ghalih b’determinazzjoni kbira ser ikun Akkademja bis-sehem tal-Banda, Kor u solisti gewwa t-Tempju Andrean ghal zmien il-Gimgha Mqddsa, nhar is-Sibt 1 t’April 2017.  Dan grazzi ghall-koperazzjoni shiha li sibna minn naha tal-Kappillan Dun Gordon Refalo u l-Awtoritajiet Ekklesjastici.  Kienet ilha x-xewqa taghna illi bhal ma diga’ ghamilna fl-2004, il-Banda terga’ tidhol fil-Knisja PArrokkjali, din id-darba fi zmien il-Gimgha Mqaddsa sabiex tipprezenta kuncert ta’ muzika sagra tal-okkazjoni.  Ghal din l-akakdemja, intghazlu numru sabih ta’ xoghlijiet mill-aqwa, b’uhud minnhom gew mitkuba apposta ghal din l-okkazjoni waqt li ohrajn ser jigu esegwiti minn banda ghall-ewwel darba f’pajjizna.  


Bhal issa qed isir hafna xoghol minn wara l-kwinti sabiex jintlahaq is-success mehtieg u b’hekk il-Banda L’Unione terga’ tohrog bl-unuri kollha kif tassew jixirqilha.  Dwar dan kollu jinghataw aktar dettalji ‘l quddiem.  F’dan il-mument, inheggu lilkom partitarji u ammiraturi tal-Banda sabiex tassistu ghal dawn l-avvenimenti unici, ghaliex perswaz li ser ikunu ta’ l-ghola livell u ta’ unur ghas-Socjta’ taghna u ghal rahalna.


Neil Zammit