Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on Delicious Share on Reddit Share via e-mail

Site Developed and Manintained by Kevin Camilleri & Friends

All rights reserved by Banda Unjoni Luqa - Malta

L-Unjoni Philharmonic Society AD 1880

Gewwa l-Kazin tal-Banda Unjoni jsir taghlim kemm fi daqq ta’ instrument kif ukoll fit-teorija tal- muzika.


It-tlett ghalliema tal-muzika huma s-surmast tal-banda John David Zammit, l-assistant surmast Norbert Camilleri u Victor Borg. Tajjeb nghidu li dan it-taghlim huwa bla hlas u l-istudent jigi moghti l-istrument mil-istess kazin biex jkompli l-istudji tieghu. Il-lezzjonijiet fit-taghlim ta’ l-istrument jsiru kul nhar ta’ Erbgha bejn l-4.00pm u 7.00pm.


Dawk it-tfal jew zghazagh li huma nteressati li jibdew it-taghlim tal-muzika gewwa l-kazin tal-banda Unjoni jistghu jaghmlu dan billi jaghmlu appuntament mas-surmast John David Zammit li minn naha tieghu jghaddilhom l-informazzjoni fuq l-istrumenti tal-banda u f’istess hin jissugerixxi l-istrument addattat ghal kull student.


L-assistant surmast jiehu hsieb it-taghlim fit-teorija tal-muzika liema taghlim huwa abbazat fuq sillabu minn bord rikonoxxut. Dan it-taghlim jsir kull nhar ta’ Sibt bejn l-4.15pm u 5.30pm.

( Jekk int interressat li tibda t-taghlim tal-muzika tista taghmel dan billi timla il-formola hawn taht).

Applikazzjoni taghlim banda.pdf